navigácia obsah

Správa budov


V prípade záujmu o službu Správa budov nás neváhajte kontaktovať. Bezplatná infolinka 0800 10 99 10

Kontaktný formulár
Spoločnosť Karex sa rozhodla priniesť novú kvalitu do správy budov. Správu domov sme už od začiatku založili na týchto zásadách:

- komplexnosť - správca zaisťuje všetky činnosti spojené s prevádzkou domu tak, aby nezaťažoval vlastníkov bežnými problémami spojenými so správou a údržbou.
- transparentnosť - všetky výdavky sú podrobne zdokladované a náklady za jednotlivé domy a byty možno sledovať online na internete.
- odbornosť - správca prináša vlastníkom dostatok kvalitných informácií na kvalifikované rozhodnutie o väčších investíciách.

Ekonomický úsek vedie podrobnú evidenciu platieb a výdavkov vlastníkov, vystavuje zálohové predpisy za jednotlivé služby, zaúčtováva jednotlivé platby, vykonáva úhrady došlých dodávateľských faktúr, kontroluje finančné náklady na jednotlivé služby, kontroluje dodržiavanie úhrad od jednotlivých vlastníkov a na konci zúčtovacieho obdobia vyhotoví vyúčtovanie zálohových platieb jednotlivým vlastníkom.

Technický pracovník pravidelne kontroluje prevádzku a technický stav domu, a to fyzickou prehliadkou spoločných častí, spoločných zariadení a príslušenstva domu. Kontroluje činnosť dodávateľov, kontroluje spôsob a kvalitu prevedenia jednotlivých prác, zabezpečuje podľa vypracovaného harmonogramu výkon odborných prehliadok a skúšok technických zariadení (elektrika, bleskozvod, plyn, výťah, iné). Vypracováva dlhodobé a krátkodobé plány opráv, dohliada na odstránenie závad zistených pri výkone odborných prehliadok a skúšok, zabezpečuje a predkladá cenové ponuky na jednotlivé práce.


Ukážková stránka - DEMO

Kliknite sem a presvedčte sa ako funguje online pristup k prehľadu financovania a chodu Vášho domu.